استئاریک اسید

استیک اسید

اسید اکریلیک

اسید اولئوم

اسید بوریک

اسید دیسکلر یا رسوب زدا

اسید سولفامیک

اسید سولفوریک

اسید سولفونیک

اسید فرمیک

اسید فسفریک

اسید مالئیک

اگزالیک اسید

هیدروفلوئوریک اسید